aktualnosc

POROZUMIENIE W SPRAWIE WYPŁATY TZW. „DODATKU WIGILIJNEGO” W 2017 r.

Dnia 6.12.2017 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie wypłaty dodatku wigilijnego tzw. „Karpika” w wysokości 1 000,00 zł.  brutto dla uprawnionego pracownika.

Wypłata ww. dodatku nastąpi 15.12.2017 r.

Szczegółowe zasady wypłaty „dodatku wigilijnego”, o którym mowa w §1 ust.1, określa Regulamin wypłaty „dodatku wigilijnego”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

 

 

Załącznik 1
do porozumienia
z dnia 6.12.2017 r.

REGULAMIN WYPŁATY TZW. „DODATKU WIGILIJNEGO” W 2017 ROKU

§1

Regulamin wypłaty „dodatku wigilijnego” (dalej: Regulamin), zgodnie z Porozumieniem z dnia 6.12.2017 r., określa zasady wypłaty „dodatku wigilijnego” dla pracowników JSW KOKS S.A.

w Zabrzu, JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, JSW KOKS S.A. Oddział KKZ w Radlinie.

§2

Prawo do „dodatku wigilijnego” w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto, z zastrzeżeniem postanowień §3 Regulaminu, przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w JSW KOKS S.A. w Zabrzu, JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, JSW KOKS S.A. Oddział KKZ w Radlinie w dniu wypłaty świadczenia, tj. w dniu 15.12.2017 roku.

§3

Pracownik nie nabywa prawa do dodatku, o którym mowa w § 2, jeżeli w okresie sześciu miesięcy poprzedzającym jego wypłatę:

1) naruszył przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.),

2) naruszył przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 783 z późn. zm.),

3) dopuścił się nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§4

Ustala się termin wypłaty dodatku, o którym mowa w §2 na dzień 15.12.2017 r.

§5

  1. Regulamin został sporządzony w 11 jednobrzmiących egzemplarzach.
  2. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *